15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://www.42registry.org 300 true 0
theme-sticky-logo-alt

Disclamer

Prohlášení TattoozZa

Web TattoozZa (dále jen „web“) je on -line informační služba poskytovaná společností TattoozZa („TattoozZa“), za předpokladu, že budete dodržovat níže uvedené podmínky. PŘED PŘÍSTUPEM NEBO POUŽITÍM STRÁNKY SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. PŘÍSTUPEM NEBO POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI UVEDENÝMI NÍŽE. POKUD NECHCETE BÝT VÁZÁNI TYTO PODMÍNKAMI, NEMŮŽETE PŘÍSTUPOVAT NEBO POUŽÍVAT STRÁNKY. TattoozZa MŮŽE TUTO DOHODU KAŽDOU ÚPRAVU ZMĚNIT, A TAKOVÉ ÚPRAVY BUDOU ÚČINNÉ IHNED PŘI VYDÁNÍ ZMĚNĚNÉ DOHODY NA STRÁNKU. SOUHLASÍTE S PROHLÁŠENÍM DOHODY PERIODICKY SI VĚDOME TAKOVÝCH ÚPRAV A VAŠEHO POKRAČOVANÉHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK SE ZA SVŮJ KONKLUZIVNÍ PŘIJATÍ ZMĚNĚNÉ SMLOUVY POVINÍ.

  1. Autorská práva, licence a návrhy nápadů.

Celý obsah stránek je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech a ochranných známkách. Vlastníkem autorských práv a ochranných známek je TattoozZa, její přidružené společnosti nebo jiní poskytovatelé licencí třetích stran. NIKDY NEMŮŽETE ÚPRAVOVAT, KOPÍROVAT, REPRODUKOVAT, REPUBLIKOVAT, NAHRÁVAT, POSTOVAT, PŘENÁŠET NEBO ROZDÁVAT, V JAKÉMKOLI MANAŽÉRU, MATERIÁLU NA STRÁNCE, VČETNĚ TEXTU, GRAFIKY, KÓDU A/NEBO SOFTWARU. Části materiálu z různých oblastí tohoto webu můžete tisknout a stahovat pouze pro své vlastní nekomerční použití za předpokladu, že souhlasíte s tím, že z materiálů nebudete měnit ani mazat žádná oznámení o autorských právech nebo vlastnictví. Souhlasíte s tím, že TattoozZa udělíte nevýhradní, bezplatnou, celosvětovou, trvalou licenci s právem sublicence reprodukovat, distribuovat, přenášet, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat a veřejně provádět jakékoli materiály a další informace (včetně, bez omezení, nápadů v nich obsažených pro nové nebo vylepšené produkty a služby), které odešlete do jakýchkoli veřejných oblastí webu (jako jsou nástěnky, fóra a diskusní skupiny) nebo e-mailem na TattoozZa všemi prostředky a v jakýchkoli médiích nyní známý nebo dále rozvinutý. Udělujete společnosti TattoozZa také právo používat vaše jméno v souvislosti s předloženými materiály a dalšími informacemi, jakož i v souvislosti se všemi reklamními, marketingovými a propagačními materiály s tím souvisejícími. Souhlasíte s tím, že vůči společnosti TattoozZa nebudete mít nárok na jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zneužití jakýchkoli vlastnických práv ve vaší komunikaci se společností TattoozZa.

Publikace, produkty, obsah nebo služby, na které se odkazuje zde nebo na Stránkách, jsou výhradními ochrannými známkami nebo servisními známkami společnosti TattoozZa. Ostatní názvy produktů a společností uvedené na těchto stránkách mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

  1. Používání stránek.

Jste srozuměni s tím, že kromě informací, produktů nebo služeb jasně identifikovaných jako dodávaných společností TattoozZa, TattoozZa žádným způsobem neprovozuje, nekontroluje ani neschvaluje žádné informace, produkty nebo služby na internetu. S výjimkou informací, produktů nebo služeb identifikovaných společností TattoozZa- jsou všechny informace, produkty a služby nabízené prostřednictvím Stránek nebo na internetu obecně nabízeny třetími stranami, které nejsou spojeny s TattoozZa a. Rovněž chápete, že TattoozZa nemůže a nezaručuje ani nezaručuje, že soubory dostupné ke stažení prostřednictvím Stránky budou bez infekce nebo virů, červů, trojských koní nebo jiného kódu, které vykazují kontaminující nebo ničivé vlastnosti. Zodpovídáte za implementaci dostatečných postupů a kontrolních bodů, které uspokojí vaše konkrétní požadavky na přesnost zadávání a výstupu dat, a za udržování prostředků mimo Stránku pro rekonstrukci všech ztracených dat. PŘEJÍMÁTE CELKOVOU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNKA A INTERNET. TattoozZa POSKYTUJE STRÁNKY A SOUVISEJÍCÍ INFORMACE „JAK JSOU“ a NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLEDKY NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ (VČETNĚ ZÁRUKY ZA OMEZENÍ NÁROKU NEBO ZÁRUKY, NEBO NA SLUŽBU, JAKÉKOLI OBCHODNÍ INFORMACE NEBO SLUŽBA POSKYTOVANÁ SLUŽBOU NEBO NA INTERNETU VŠEOBECNĚ, a společnost TattoozZa NEBUDE ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁKLADY NEBO ŠKODY VZNIKAJÍCÍ JINÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO Z TAKOVÉ TAKOVÉ TRANSAKCE. JEDINOU JE VÁŠ ZODPOVĚDNOST HODNOCIT PŘESNOST, ÚPLNOST A UŽITEČNOST VŠECH NÁZORŮ, PORADENSTVÍ, SLUŽEB, OBCHODU A DALŠÍCH INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽBOU NEBO NA INTERNETU OBECNĚ. TattoozZa NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBA BUDE NEPORUŠENÁ NEBO BEZ CHYB, NEBO ŽE VADY NA SLUŽBĚ BUDOU OPRAVENY.

DALŠÍ POROZUMÍTE, ŽE ČISTÁ PŘÍRODA INTERNETU OBSAHUJE NEUVEDENÉ MATERIÁLY NĚKTERÉ, KTERÉ JSOU PRO VÁS SEXUÁLNĚ VYSVĚTLIVÉ NEBO MOHOU BÝT URÁŽNÉ. VÁŠ PŘÍSTUP K TAKOVÝM MATERIÁLŮM JE NA VAŠE RIZIKO. TattoozZa NEMÁ ŽÁDNOU KONTROLU A PŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TAKOVÉ MATERIÁLY.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V žádném případě nebude TattoozZa ODPOVĚDNOST ZA (I) JAKÉKOLI NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE OMEZENÝCH, ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODU, ZTRÁTU PROGRAMŮ NEBO INFORMACÍ A VYUŽITÍ NEBO NEMOŽNOST POUŽÍVAT SLUŽBU NEBO JAKÉKOLI INFORMACE NEBO TRANSAKCE UVEDENÉ NA SLUŽBĚ NEBO STAŽENÍ ZE SLUŽBY NEBO JAKÉKOLI ZPOŽDĚNÍ TAKOVÝCH INFORMACÍ NEBO SLUŽBY. I KDYŽ BYLA TattoozZa NEBO JEJICH AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCI RADĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, NEBO (II) JAKÉKOLI PŘÍSTUPNOST K CHYBÁM, OMEZENÍM NEBO JINÝM NEPŘESNOSTEM VE SLUŽBĚ A/NEBO SLUŽBĚ INFORMACE DOWN. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TĚCHTO STÁTECH JE ODPOVĚDNOST TattoozZa OMEZENA NA NEJVĚTŠÍ ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM. TattoozZa neposkytuje žádné prohlášení o jakékoli jiné webové stránce, na kterou můžete přistupovat prostřednictvím této stránky nebo která může odkazovat na tyto stránky. Když vstoupíte na web, který není TattoozZa, berte prosím na vědomí, že je nezávislý na TattoozZa a že TattoozZa nemá kontrolu nad obsahem na těchto webových stránkách. Kromě toho odkaz na webovou stránku TattoozZa neznamená, že TattoozZa schvaluje nebo přijímá jakoukoli odpovědnost za obsah nebo použití těchto webových stránek.

  1. Odškodnění.

Souhlasíte s odškodněním, obranou a držením neškodných TattoozZa, jejích úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, poskytovatelů licencí, dodavatelů a jakýchkoli poskytovatelů informací třetích stran ve vztahu ke všem ztrátám, výdajům, škodám a nákladům, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývající z jakéhokoli porušení této smlouvy (včetně nedbalosti nebo protiprávního jednání) vámi nebo jakoukoli jinou osobou přistupující ke službě.

  1. Práva třetích stran.

Ustanovení odstavců 2 (Používání Služby) a 3 (Odškodnění) jsou ku prospěchu společnosti TattoozZa a jejích úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, poskytovatelů licencí, dodavatelů a jakýchkoli jiných poskytovatelů informací o této Službě. Každá z těchto fyzických nebo právnických osob má právo uplatňovat a vymáhat tato ustanovení přímo proti vám svým vlastním jménem.

  1. Období; Ukončení.

Tuto smlouvu může kterákoli ze stran kdykoli z jakéhokoli důvodu vypovědět bez předchozího upozornění. Ustanovení odstavců 1 (Autorská práva, Licence a Podání nápadů), 2 (Používání Služby), 3 (Odškodnění), 4 (Práva třetích stran) a 6 (Různé) zůstávají v platnosti i po ukončení této Dohody..

  1. Smíšený.

Tato smlouva se bude řídit a vykládat v souladu s indickými zákony platnými pro dohody uzavřené a prováděné v Indii. Souhlasíte s tím, že jakékoli právní kroky nebo řízení mezi společností TattoozZa a vámi za jakýmkoli účelem týkajícím se této dohody nebo závazků stran podle této smlouvy budou podány výhradně u federálního nebo státního soudu příslušné jurisdikce se sídlem v Indii. Jakákoli příčina žaloby nebo stížnost, kterou můžete mít v souvislosti se Službou, musí být zahájena do jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo příčiny žaloby nebo takového nároku nebo příčiny jednání je promlčena. To, že společnost TattoozZa nebude trvat na vynucování nebo vymáhání přísného plnění jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude vykládáno jako zřeknutí se jakéhokoli ustanovení nebo práva. Ani průběh jednání mezi stranami, ani obchodní praktiky nebudou mít za následek změnu jakéhokoli ustanovení této Dohody. TattoozZa může kdykoli bez předchozího upozornění postoupit svá práva a povinnosti podle této smlouvy jakékoli straně.

Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Previous Post
53 תסרוקות מצומצמות שכיף לשחק איתן
Next Post
أفكار الوشم للرجال